Zakład Produktów Naftowych nr 9 w Małaszewiczach zbudowany został na początku
lat 50-tych i miał zapewnić sprawną dostawę paliwa z byłego ZSRR do Polski i byłej
NRD. Połączony własnymi bocznicami kolejowymi z systemem kolei państw WNP
oraz z europejską siecią kolejową ma dziś szanse stać się ważnym czynnikiem
umożliwiającym rozszerzenie wymiany towarowej między Wschodem i Zachodem.
Z myślą o wykorzystaniu właśnie tego doskonałego położenia bazy w Małaszewiczach
przeprowadzono zakończoną w końcu 1996 r. Gruntowną jej modernizację i rozbudowę.

W efekcie potroiła się zdolność przeładunkowa bazy - z 3 tys. ton ON, benzyny i paliwa
lotniczego do 10 tys. ton w ciągu doby; wybudowano nowe stanowiska przeładunkowe
na torze szerokim i normalnym z nalewnią bramową o wydajn. 5 tys. l/min oraz nowy
front nalewczy autocysternowy z sześcioma stanowiskami nalewczymi o wydajności
1200 l/min każde; podwojono pojemność zbiorników magazynowych paliw; zainstalowano
nowe oświetlenie wieżowe terenu zakładu umożliwiające pracę także w nocy. Znacznie
poprawiono zabezpieczenie ppoż. bazy budując nową pompownię z dwoma podziemnymi
zbiornikami wodnymi oraz instalując automatycznie sterowany system zabezpieczenia ppoż.

Ale największe zmiany zaszły w sferze ochrony środowiska. Wykonano na terenie zakładu
nową sieć wodociągów oraz sieć kanalizacji odprowadzającą ścieki do nowoczesnych
oczyszczalni ścieków - deszczowej i sanitarnej. Nowe stanowiska przeładunku paliw
na torze szerokim i normalnym zostały wykonane w betonowych wannach
zapobiegających przedostawaniu się produktów naftowych do gleby. W tej samej
hermetycznej technologii posadowiono nowe zbiorniki paliw oraz urządzenia pompowni paliw.

 

CPN S.A. Zakład Produktów Naftowych nr 9 w Małaszewiczach poleca następujące
usługi firmom zajmującym się obrotem paliwami: